Pracownik niepełnosprawny jest równie potrzebnym i przydatnym pracownikiem na rynku, co osoba, która nie zmaga się z żadnymi problemami natury zdrowotnej. Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może liczyć na różne przywileje i wsparcie finansowe do jego wynagrodzenia. W zamian za to jest zobligowany do przestrzegania przywilejów i praw takiego pracownika. W ramach rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym, pracownik niepełnosprawny może liczyć na dodatkowe preferencje przy składaniu PIT-u.

Spis treści:

 1. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego PFRON
 2. Ulga podatkowa grupa inwalidzka
 3. Prawa pracownika niepełnosprawnego
 4. Czy z grupą inwalidzką można pracować?
 5. Podsumowanie

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego PFRON

Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne w ramach umowy o pracę, może liczyć na dofinansowanie do jego wynagrodzenia z PFRON. Jego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od tego, czy posiada on tzw. orzeczenie specjalne.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania finansowego wsparcia są:

 1. pracodawcy, którzy prowadząc zakład pracy chronionej

 2. pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy

 3. pracodawcy, którzy zatrudniają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy i którzy jednocześnie osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%.

W kwestii wysokości dofinansowania, o którym jest tutaj mowa, to wynosi ono:

 1. 500,00 zł – wobec niepełnosprawnych pracowników z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności

 2. 1350,00 zł – wobec niepełnosprawnych pracowników z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 3. 2400,00 zł – wobec niepełnosprawnych pracowników z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego może się zwiększyć, jeśli mowa jest o osobach z orzeczoną chorobą psychiczną (02-P), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C0, epilepsją (06-E), niewidomymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym (04-O) lub upośledzeniem umysłowym (01-U). wynagrodzenie to jest wówczas wyższe o:

 1. 600,00 zł – wobec niepełnosprawnych pracowników z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania to 1050,00 zł)

 2. 900,00 zł – wobec niepełnosprawnych pracowników z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania to 2100 ,00 zł)

 3. 1200,00 zł – wobec niepełnosprawnych pracowników z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania to 3150,00 zł.

Ulga podatkowa a grupa inwalidzka

Inwalidzi, renciści, czy osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulgi podatkowej w ramach rocznych rozliczeń z urzędem skarbowym. Ulga ta jest określona zbiorczo ulgą rehabilitacyjną i niezbędne do skorzystania z jej zapisów, jest posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Z ulgi podatkowej mogą też korzystać opiekunowie osób z grupą inwalidzką.

Wśród możliwych odliczeń w ramach ulgi podatkowej wymienić można m.in. wydatki powiązane z rehabilitacją i wykonywaniem czynności życiowych. Dodatkowym kryterium podziału jest podział na wydatki limitowane i nielimitowane.

Wśród nielimitowanych wymienić można m. in.: wyposażenie, bądź adaptację mieszkań lub budynków mieszkalnych do potrzeb osoby z grupą inwalidzką, zakup i naprawę indywidualnych narzędzi i sprzętu rehabilitacyjnego, czy też opłatę usług tłumacz języka migowego.

Wydatkami limitowanymi kwotowo są m.in.: używanie samochodu osobowego przez osobę z grupą inwalidzką (max. kwota odliczenia to 2280,00 zł), leki (powyżej kwoty 100,00 zł w danym miesiącu), utrzymanie psa asystującego (max. kwota to także 2280,00 zł) oraz opłacania przewodników dla osób niewidomych z I i II grupą inwalidzka, a także dla osób z niepełnosprawnością ruchową z I grupą inwalidzką (max. kwota to 2280,00 zł).

Prawa pracownika niepełnosprawnego

Pracownicy niepełnosprawni posiadają swoje określone prawa w związku z posiadanym przez siebie stopniem niepełnosprawności. Uzależnione one są od tego, czy pracownika ma lekki, umiarkowany, czy znacznym stopień niepełnosprawności.

W przypadku pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności należą do nich: zakaz pracy powyżej 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, czy zakaz pracy w godzinach nocnych, dodatkowa przerwa w pracy wynosząca 15 minut. Prawa to dotyczą także pracownika niepełnosprawnego z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pracownik niepełnosprawny z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności może liczyć też na dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym lub zamiennie na 21 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (z tym, że te 21 dni należy przeznaczyć na udział w turnusie rehabilitacyjnym).

Pracownik niepełnosprawny z stopniu umiarkowanym i znacznym ma też prawo do przeprowadzenia zabiegów usprawniających/ leczniczych lub zakupu zaopatrzenia ortopedycznego w godzinach pracy.

Czy z grupą inwalidzką można pracować?

Każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, czy też grupę inwalidzką lub orzeczenie o niezdolności do pracy może pracować. Żadne z tych orzeczeń nie oznacza dla człowieka zakazu pracy.

Warunkiem, który musi być spełniony u każdej osoby chcącej podjąć zatrudnienia jest uzyskanie od lekarza medycyny pracy, zgody na wykonywanie określonych obowiązków zawodowych.

Pracodawcy chcący zatrudniać osoby niepełnosprawne posiadają odpowiednie zachęty m.in. finansowe do tego, by zatrudniać osoby nawet z pierwszą grupą inwalidzką (obecnie są to pracownicy z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji).

Zatrudnienie pracowników z grupą inwalidzką jest możliwe zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i w warunkach otwartego rynku pracy. W sytuacji zatrudnienia na otwartym rynku pracy, konieczne jest w części przypadków odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika z grupą inwalidzką.

Podsumowanie

Osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności, czy też z grupą inwalidztwa, czy orzeczeniem o niezdolności do pracy, chcą tak samo, jak każdy inny pracownik pełnosprawny, być aktywnymi na rynku pracy. Często wymagają oni dodatkowego wsparcia od strony organizacyjnej, czy też finansowej oraz przy dostosowaniu ich stanowiska pracy do warunków niepełnosprawności.

Pracodawcy mają szeroki wachlarz możliwości wsparci i pomocy przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Coraz więcej z nich korzysta z tychże przywilejów, co wpływa na wzrost aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy, czy to w warunkach pracy chronionej, czy też na otwartym rynku pracy.

Pracownicy niepełnosprawni są często bardzo dobrze merytorycznie przygotowani do podejmowania aktywności zawodowej. Trzeba jedynie dać im szansę i w części przypadków dostosować stanowisko pracy do warunków ich niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawny pragną równie mocno, jak każdy inny czuć się potrzebnymi i przydatnymi, także na rynku pracy.

Share.

Zostaw komentarz