Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną ma prawo i możliwości do tego, by ubiegać się o uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia takiego pracownika.

Spis treści:

 1. Warunki, jakie musi spełnić pracodawca chcący ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia swojego niepełnosprawnego pracownika
 2. Termin składania przez pracodawcę wypełnionego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON
 3. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika (od stycznia 2023 r.)

Warunki, jakie musi spełnić pracodawca chcący ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia swojego niepełnosprawnego pracownika

Istnieje kilka obligatoryjnych do spełnienia warunków, żeby pracodawca mógł liczyć na uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika:

 1. Pierwszym z nich jest konieczność, by zatrudnić pracownika zgodnie z przepisami prawa, które wskazują, że „pracownikiem” jest ten, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowanie, spółdzielczej umowy o pracę, a także wyboru. Dofinansowania do wynagrodzeń nie przysługuje natomiast na te osoby niepełnosprawne, które wykonują swoją pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. zlecenia i o dzieło. Ponadto dofinansowania nie przysługują jeśli zatrudniony pracownik niepełnosprawny nabył już prawo do emerytury.

 2. Drugi warunek to posiadanie dokumentu, który potwierdza status osoby niepełnosprawnej u pracownika już od pierwszego dnia zatrudnienia (chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności pracownik nabywa już w trakcie zatrudnienia w danym zakładzie). Pracodawca powinien mieć w dokumentacji pracownika jego orzeczenie o niepełnosprawności. Brak orzeczenia w dniu podpisania umowy lub w dniu, w którym praca zaczyna być wykonywana nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie w późniejszym terminie po dostarczeniu do pracodawcy takiego orzeczenia. Pracodawca może ubiegać się o nie dopiero za okres od momentu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności. Z kolei w sytuacji, w której pracownik staje się osobą niepełnosprawną już w trakcie trwania zatrudnienia, to o dofinansowanie do jego wynagrodzenia, można ubiegać się od daty otrzymania niniejszego orzeczenia.

 3. Trzeci warunek, jakie zobligowany jest spełnić pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego pracownika jest wykazanie efektu zachęty w związku z jego zatrudnieniem. Pracodawca występuje bowiem jako podmiot, który ubiega się o pomoc publiczną. Efekt zachęty ustalany jest jednokrotnie w chwili podjęcia pracy przez niepełnosprawnego pracownika. Efekt ten trwa aż do chwili, w której stosunek pracy zostaje rozwiązany, bądź do momentu, w którym orzeczenie o niepełnosprawności pracownika traci ważność.

 4. Czwartym warunkiem jest wypłacanie wszelkich elementów kosztów płacy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w terminie, bądź z uchybieniem tego terminu (maksymalnie 14-dniowym). Ważne jest to, że o dofinansowanie można ubiegać się do tych kosztów płacy, które są opłacane przez pracodawcę w terminie oraz w odpowiedniej formie i zanim wniosek o dofinansowanie zostanie złożony. Od kwietnia 2023 r. w wynagrodzeniu brutto uwzględnia się także koszty pracy zdalnej: ryczałt, czy też ekwiwalent wypłacany osobie zatrudnionej.

 5. Piąty warunek to konieczność wypłacania wynagrodzenia pracownika będącego osobą niepełnosprawną ze środków, które nie są środkami publicznymi. Istnieje tu jednak wyjątek, gdy wynagrodzenie niepełnosprawnego pracownika jest finansowane ze środków publicznych z prowadzonej działalności, bądź z dochodów publicznych.

 6. Szósty warunek to konieczność wypłacania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika, bądź rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Innym rozwiązaniem jest też przekazywanie wynagrodzenia na adres tego pracownika przekazem pocztowym. Nie ma możliwości, żeby wynagrodzenie taki było wypłacane „do ręki”.

 7. Siódmy warunek to nieposiadanie zaległości wobec PFRON-u na kwotę wyższą niż 100,00 zł. Gdy dochodzi do sytuacji, w której pracodawca ma tego typu zobowiązania wobec Funduszu, wówczas zostaje wydana decyzja o wstrzymaniu wsparcia aż do momentu uregulowania tychże zaległości. Decyzja ta zostaje wykonana od momentu wydania.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie PEFRON.

Procedura składania wniosku o refundację wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pracodawca, który jeszcze nigdy nie ubiegał się o uzyskanie środków z PFRON na omawiany tutaj cel, jest zobligowany do wykonania odpowiednich czynności:

 1. Powinien najpierw dokonać rejestracji w PFRON, co następuje na skutek złożenia wniosku rejestracyjnego;

 2. Następnie dokonuje rejestracji w systemie SODiR;

 3. Kolejno pobiera, a następnie wypełnia wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P, a także formularze INF-O-PP, bądź INF-O-PR;

 4. Na zakończenie przesyła do Funduszu kompletny wniosek. Tym, o czym trzeba pamiętać, jest zachowanie terminu składania danego wniosku.

Przy składaniu kolejnych wniosków o refundację wynagrodzenia, pracodawca wykonuje już wyłącznie czynności z punktów „3” i „4”.

Przeczytaj więcej o zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych.

Termin składania przez pracodawcę wypełnionego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia można składać już w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, którego dany wniosek dotyczy i po wypłaceniu pracownikowi wynagrodzenia. Wniosek wraz z wymienionymi powyżej formularzami oraz informacją, należy składać do 25 dnia miesiąca po miesiącu, za który wnioskuje się o dokonanie refundacji wynagrodzenia pracownika. Warto o tym pamiętać, że wniosek można składać dopiero po dokonaniu wypłaty pensji pracownikowi, którego ta refundacja ma dotyczyć.

Jeśli koniec terminu wypada w danym miesiącu w dniu ustawowo wolnym od pracy, jako ostatni dzień tego terminu przyjmuje się najbliższy kolejny dzień powszedni. W związku z tym, że sobota jest traktowana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy, to jeśli ostatni dzień terminu, do którego wniosek można złożyć, przypada w sobotę, wówczas ulega on przesunięciu na pierwszy dzień powszedni przypadający po tym dniu.

Przeczytaj więcej o uldze podatkowej z grupą inwalidzką.

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika (od stycznia 2023 r.)

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia jest uzależniona od kilku czynników, tj. od stopnia niepełnosprawności pracownika, od wymiaru jego czasu pracy oraz od typu pracodawcy.

W pierwszym z omawianych czynników kwoty te wynoszą:

 1. 500,00 zł – taka kwota przysługuje pracodawcy, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności;

 2. 1350 zł – taka kwota przysługuje pracodawcy, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 3. 2400,00 zł – taka kwota przysługuje pracodawcy, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Istnieją jeszcze tzw. schorzenia szczególne, które to powodują zwiększenie powyższych kwot. Dotyczy to pracowników niepełnosprawnych, którzy w swych orzeczeniach mają następujące symbole niepełnosprawności: 01-U (upośledzenie umysłowe), 02-P (choroba psychiczna), 06-E (epilepsja), 04-O (niewidomi w stopniu umiarkowanym lub znacznym i 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe). Dofinansowanie do wynagrodzenia tychże pracowników zwiększa się o:

 1. 600 zł – taka kwota przysługuje pracodawcy, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Łącznie kwota dofinansowanie to 1100,00 zł;

 2. 900,00 zł – taka kwota przysługuje pracodawcy, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Łącznie kwota dofinansowanie to 2250,00 zł;

 3. 1200,00 zł – taka kwota przysługuje pracodawcy, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Łącznie kwota dofinansowanie to 3600,00 zł.

W odniesieniu do wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, PFRON wypłaca dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu osoby zatrudnionej. Podane powyżej kwoty są maksymalnymi, jakie można uzyskać na pracownika, który pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Gdy jest on zatrudniony na część etatu, wówczas wysokość dofinansowania jest obniżana wprost proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Trzecim czynnikiem, od którego zależy wysokość dofinansowania jest typ pracodawcy, u którego pracuje osoba niepełnosprawna. Kwoty comiesięcznego dofinansowania wynoszą: do 75% poniesionych kosztów płacy – w sytuacji, gdy pracodawca prowadzi działalność gospodarczą, 90% poniesionych kosztów płacy – w sytuacji, gdy pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Share.

Zostaw komentarz